Internet Society UK England

Internet Society UK England (ISOC UK England) is the a UK chapter of the non-profit Internet Society.